Politik og mærkesager

Børn og unge

Bedre vilkår for vores børn og unge

Omsorg for alle

Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Et godt ældreliv

Et værdigt og aktivt ældreliv

Fiskeri

Bedre vilkår for vores fiskeri

Styrket erhvervsliv

Et styrket erhvervsliv

Erhvervsliv

Et større fokus på Nordjylland

...eller læs med forneden

Vores fremtid—vores børn og unge

Alle børn skal godt fra start. Det kræver gode og fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed. For børn skal vokse op i trygge rammer og med et håb for fremtiden..

Mere faglighed i folkeskolen

Det er faglighed der med til at forme de muligheder, som vores børn får senere i livet. Uanset om man gerne vil læse på universitetet eller være håndværker, skal man have mulighed for at opfylde sin drøm og udnytte sit potentiale.

Mere tid til familien i hverdagen

Børn skal have tid til fritid – tid til at have fritidsinteresser. For foreningsliv og andre fællesskaber giver noget som skolen ikke kan. Og familier skal have mere tid samme, der for skal vi gøre op med de lange skoledage.

Trygge og fleksible dagtilbud

Vores børnefamilier skal have gode muligheder for at få deres børn passet i dagtilbud. Mange familier har skæve arbejdstider, som gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor skal der være trygge og fleksible dagtilbud hele dagen også der hvor der er få børn.

Jeg vil arbejde for
At vi afskaffer de lange skoledage og den understøttende undervisning. De ressourcer kan bruges til flere lærere i undervisningen. På den måde vil man også nemmere opdage ordblindhed og sætte de rette tiltag i gang.
At alle kommuner har råd til at der investeres i vores fremtid – nemlig vores børn og unge. Der skal være flere voksne omkring vores børn og unge mennesker i hverdagen. En god skolegang giver selvtillid og selvværd. Alle skal opleve, at de er en del af vores samfund og at det de kan bidrage med, gør en forskel.
At familier får ret til selv at vælge om de ønsker at bruge de offentlige tilbud eller private tilbud. De skal have lov til at indrette deres hverdag, med job, børnepasning og skole som passer til deres familie.
Tilbage til mærkesager
...eller læs mere forneden

Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Vi danskere betaler verdens højeste skat. En stor del af disse penge går til vores sundhedsvæsen. Derfor bør vi også have et serviceniveau der matcher investeringen.

På mange områder fungerer vores sundhedssektor rigtig godt. Med dygtigt og engagereret personale. Men der er også områder, hvor vi bliver nødt til at gøre tingene bedre. Der er specifikt 3 områder, som jeg anser ekstra vigtige i denne sammenhæng.

1. Alle skal have adgang til deres egen læge. For et lokalsamfund er det meget vigtigt med en god praktiserende læge. Derfor skal vi sikre, at gode praktiserende familielæger både får lyst til og mulighed for at drive praksis i Nordjylland.

2. Psykiatrien i Nordjylland lider voldsom af lægemangel. Det betyder alt for lange ventetider for vores børn og unge. Det er ganske urimeligt at der ikke kan sættes ind tidligere i forløbet. Det går udover den enkelte, men også hele familien.

3. Mere tid til den enkelte patient. Hvis der skal være tid til en god og omsorgsfuld behandling, kræver det, at der er ordentlige vilkår for vores sundheds- og plejepersonale, så de kan levere den bedste pleje.
Arbejde for, at der uddannes flere læger – Det Konservative Folkeparti ønsker at uddanne 1500 flere læger om året.
Arbejde for, at vi investerer ganske betydeligt, så vi kan få uddannet væsentligt flere psykiatere.
Arbejde for at der oprustes på uddannelse af social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre og andet personale. Det er med til at sænke ventetiden.
Tilbage til mærkesager
...eller læs mere forneden

Et godt og aktivt ældreliv

Et godt og aktivt ældreliv handler i høj grad om friheden til at vælge selv og muligheden for at være en aktiv medborger. Vi skal styrke det frie valg og gøre det nemmere at vælge det tilbud, der er godt for den enkelte. God ældrepleje handler om nærvær, samvær og høj faglighed.

Ældreplejen er vigtig for alle partier i folketinget og naturligvis også for Det Konservative Folkeparti. For os handler det kort og godt om, alle ældre skal behandles ordentligt og værdigt. Bare fordi du bliver ældre eller får brug for pleje og omsorg, så mister man ikke lysten til at bestemme over sin hverdag. Derfor ønsker vi at styrke retten til selv at bestemme – retten til det frie valg. For at lykkes skal vi også investere og forebygge.

Der skal være fokus på forebyggelse

Ældre, der holder sig aktive både fysisk og mentalt har et længere liv med højere livskvalitet og flere år, hvor de kan klare sig selv.

Fokus på fastholdelse og rekruttering af personale

Vi har en opgave i at sørge for ordentlige forhold for vores sundhed- og plejepersonale. De har valgt deres fag, fordi de vil arbejde med mennesker. Men med alt for mange unødvendige krav om dokumentation bliver tiden brugt forkert. De skal bruge tiden på det de ældre ønsker, nemlig pleje og omsorg.

Sikre kontinuitet i besøgende

Som ældre har trygheden ofte stor betydning i hverdagen. Og tryghed kommer ofte af, at det er velkendte ansigter som kommer på besøg. Hjælpere, som kender rutinerne for den enkelte og ved hvor tingene er. Stor udskiftning hos hjælperne skaber til gengæld utryghed.

Derfor vil jeg arbejde for
At der er faciliteter til rådighed for de ældre, som skaber godt og positivt samvær. Med større fokus på at holde fysikken eller det mentale ved lige. Ældre, der bliver syge eller på anden måde kommer til skade, skal hjælpes til så hurtigt som muligt til at komme tilbage. Dette gennem tilbud om genoptræning.
At gøre faget mere attraktivt, således der tiltrækkes nye medarbejdere. Øge antallet af elevpladser, for derigennem at tiltrække flere unge til faget. Videreuddanne de ansatte, således de føler sig klædt på til at imødekomme de ældres behov på en stærk og faglig måde.
At der i hjemmeplejen fokuseres på, at der organiseres på en sådan måde, at det er de samme hjælpere der kommer hos den ældre.
Et godt og aktivt ældreliv handler i høj grad om friheden til at vælge selv og muligheden for at være en aktiv medborger. Vi skal styrke det frie valg og gøre det lettere at vælge det tilbud, der er godt for den enkelte. God ældrepleje handler om nærvær, samvær og høj faglighed. Derfor skal vi sørge for ordentlige forhold for vores sundheds- og plejepersonale. De har valgt deres fag fordi de vil arbejde med mennesker og med unødvendige dokumentationskrav, som ofte står i vejen for det, de er bedst til, nemlig at yde omsorg og pleje.
Tilbage til mærkesager
...eller læs mere forneden

Bedre vilkår for vores fiskeri

Det nordjyske fiskerierhverv udgør 16.000 arbejdspladser i Nordjylland. Dette samfundsbidrag er altafgørende for borgerne i de Nordjyske kommuner.

Vi kan og skal være stolte af det danske fiskeri. De leverer sunde fødevarer af højeste kvalitet. En kvalitet, der er efterspurgt over hele verden. Og kundskaber indenfor bæredygtigt fiskeri, som er beundret i hele verden.

Fiskeriet er desværre reguleret, kontrolleret og mistænkeliggjort i en sådan grad, at det påvirker fremtidige investeringer i blandt andet grøn omstilling. Går det dårligt for fiskeriet, så påvirker det også de virksomheder og de job, der også længere nede i kæden lever af fiskeriet: Smeden, fiskeeksportøren, vodbinderiet, produktionsvirksomhederne og restauranter—alle erhverv, som skaber job og betaler skat til kommunerne.

Politikernes og naturlobbyisternes overfiskeri af stemmer og medlemmer blandt byboere og naturelskere har de seneste mange år haft alvorlige konsekvenser for Nordjylland og de danske kystsamfund.

Jeg vil arbejde for at politikere og embedsværk kigger på dansk fiskeri med nye øjne—her vil åbenhed, dialog og samarbejde være et godt sted at starte.
Tilbage til mærkesager
...eller læs mere forneden

Et styrket erhvervsliv

Uden vores erhvervsliv ville der ingen velfærd være. Derfor er bedre vilkår for danske virksomheder altafgørende. Virksomhederne skaber både velfærd og arbejdspladser.

Her er tre bud på, hvad jeg anser som vigtige for det Nordjyske Erhvervsliv.

1. Det skal altså gøres nemmere at drive virksomhed. Det er blevet opbygget et alt for kompliceret og bureaukratisk system i Danmark, når det gælder at drive virksomhed. Jeg kender selv udfordringer fra vores egen virksomhed. Specielt for små selvstændige og iværksættere kan opgaven med at drive egen virksomhed virke helt uoverskuelig. Når det man egentlig gerne vil er at udvikle og sælge sit produkt, men oplever at bruge alt for meget tid på komplicerede regler og administration.

2. Der er brug for en lokal borgerlig stemme fra Nordjylland i Folketinget. Min erfaring fra kommunalpolitik viser, at det er en stor fordel med nærhed mellem virksomheder og politikere. At der er en dialog, som skaber forståelse for fælles problemer, men også fælles løsninger. Hjørring Kommune, hvor jeg bor, ja hele Nordjylland har mange små virksomheder og deres udfordringer er helt anderledes end de store nationale og internationale virksomheder.
3. Relevant arbejdskraft til rådighed. Vi har generelt set i Danmark en kæmpeudfordring med at skaffe relevant og kvalificeret arbejdskraft og Nordjylland er ingen undtagelse. Specielt indenfor mange håndværksfag, til vores restauranter og indenfor turisme.

Derfor vil jeg arbejde for
En afbureaukratisering af de regler, der eksisterer for virksomhederne i dag. Og dermed gøre det nemmere at være en mindre virksomhed eller iværksætter.
At være den lokale stemme i Folketinget for erhvervslivet i Nordjylland. Jeg vil med min base i Hirtshals være tilgængelig for møder i lokalområdet, således lokale synspunkter kan diskuteres og bringes videre.
Tilbage til mærkesager
...eller læs mere forneden

Fokus på Nordjylland

En repræsentant for nordjylland handler for mig ikke blot om, hvor du er født. For mig handler det ligeledes om, at du er tilgængelig, bor og lever dit liv i Nordjylland og dermed har indsigt og udsyn.

Jeg stiller op til det kommende folketingsvalg fordi jeg mener, der er brug for folketingspolitikere, der bor og kender til de udfordringer og ikke mindst muligheder, vi har i Nordjylland. Nordjylland er det sted vi har valgt at leve—og det skal være trygt at bo i Nordjylland, både som barn, voksen eller ældre.

Hvis Nordjylland forsat skal kunne udvikle sig og være et attraktivt sted at studere, stifte familie eller starte virksomhed, så skal rammerne være der. Vi skal have en ordentlig og forudsigelig økonomi for kommunerne. Og ordentlige vilkår for små og mellemstore virksomheder.

Hvis jeg selv skal sige det, er jeg en arbejdsom lokalpolitiker med benene solidt plantet på jorden. Jeg elsker mit politiske arbejde, hvor jeg bliver stærkt motiveret af at arbejde med det, der gør en forskel for borgerne.

Jeg stiller gerne op. Kommer gerne på besøg—inviter mig gerne—så har du mulighed for at klæde mig på og gøre mig opmærksom på forhold jeg ikke kender til, som kunne trænge til noget politisk bevågenhed.

Jeg vil arbejde for
At den kommunale udligningsordning, som er en rigtig dårlig aftale for blandt andet Nordjylland, kommer på dagsordenen igen. Det er en aftale, som helt urimeligt sætter kommunerne i Nordjylland under pres. Der, hvor den økonomiske og demografiske ubalance gør, at vi skal skære i eller helt droppe den nære velfærd til vores borgere, hvor andre store kommuner vælter i penge.
At skabe forståelse for de vilkår, som mange bundsolide nordjyske virksomheder arbejder under hver dag. De tager ikke blot ansvar for deres virksomheder, men de tager ansvar for det lokalsamfund de er en del af. Det er ofte virksomheder, som ikke trækker de store overskrifter, men til gengæld gør de en kæmpe forskel for Nordjylland.
Tilbage til mærkesager